Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie jest zjawiskiem gospodarczym polegającym na tym, że pewna ilość zdolnych do pracy i poszukujących jej, nie znajduje zatrudnienia. Stopa bezrobocia jest to liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych do zasobu siły roboczej lub do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Wiek produkcyjny dla mężczyzn to od 16 do 65 lat, a u kobiet od 16 do 60 roku życia. Bezrobocie w wysokości 3 procent jest nieuniknione, niestety zbyt duże bezrobocie jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. W zależności od przyczyn wyróżniamy kilka typów bezrobocia. Wśród nich znajduje się bezrobocie strukturalne. Powstaje ono na tle strukturalnych rozbieżności między popytem na pracę oraz podażą pracy.
W naszym kraju bezrobocie strukturalne pojawiło się wraz z restrukturyzacją kilku podstawowych branż przemysłowych. Zaliczamy do nich chociażby górnictwo, czy też hutnictwo. Jest ono związane z ograniczeniem produkcji lub zanikiem pewnych dziedzin działalności gospodarczej. W związku z czym powstaje nadmiar pracowników reprezentujących określone zawody. W porównaniu do choćby bezrobocia frykcyjnego bezrobocie strukturalne ma charakter trwały.
Główną przyczyną bezrobocia strukturalnego nie jest, jakby się wydawało rozwój nowych dziedzin, a wahania gustów konsumentów. Również zmiana lokalizacja firm może powodować zwiększanie się bezrobocia strukturalnego. Największy wskaźnik tego rodzaju bezrobocia występuje w regionach gdzie dominuje jednak gałąź przemysłu, takich jak: górnictwo czy też chociażby hutnictwo.